ViOil Holding S.A.

WYŁĄCZONE Z PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, W LUB DO USA, AUSTRALII, KANADY I JAPONII. 

W dniach od 7 do do 12 lipca 2011 (ostatniego dnia do godziny 22.00) w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje spółki ViOil Holding S.A.

Zapis możesz złożyć za pośrednictwem:

* Pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Już teraz otwórz rachunek inwestycyjny w CDM Pekao S.A. i skorzystaj ze specjalnej oferty:

  • 0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao S.A do końca 2011 roku,
  • 0 zł za dostęp do notowań online (pakiet PLUS),
  • 0 zł za przelewy na rachunki bankowe, wykonywane przez Internet.
VIOIL Holding S.A. jest piątym co do wielkości producentem oleju słonecznikowego na Ukrainie oraz odpowiada za 3,5% światowego eksportu netto nierafinowanego oleju słonecznikowego. ViOil jest zintegrowaną grupą, której podstawowym przedmiotem działalności jest zakup i przechowywanie nasion oleistych oraz produkcja, sprzedaż i transport olei roślinnych i ich produktów ubocznych
Kalendarium oferty:

Dla celów procesu Budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, orientacyjny przedział cenowy dla Akcji Oferowanych wynosi od 15,00 zł do 19,50 zł

  • 7  - 12 lipca 2011 do godziny 22:00  - zapisy Inwestorów Indywidualnych
  • 13 - 15 lipca 2011 - zapisy Inwestorów Instytucjonalnych
  • 13 lipca 2011 - Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz podziału na transze
  • 19 lipca 2011 - Data przydziału Akcji Oferowanych
  • 26 lipca 2011 - Rozliczenie i dostarczenie Akcji Oferowanych
Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 26.000.000 nowych Akcji bez oznaczenia wartości nominalnej, które zostaną wyemitowane przez Emitenta, dodatkowo do 2.600.000 istniejących Akcji będących w posiadaniu Ligion Trading Ltd (Cyprus) oraz dodatkowo do 3.300.000istniejących Akcji będących w posiadaniu Samarante Holdings Limited (Cyprus)

Zapoznaj się z Prospektem Emisyjnym.

Oferującym akcje jest Dom Inwestycujny BRE Banku S.A.

Zastrzeżenie prawne:

Zarówno niniejszy materiał jak i informacje w nim przedstawione są wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii i w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja byłaby niezgodna z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, ("Amerykańska ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA ani podmiotom amerykańskim (ang. U.S. persons), chyba, że papiery wartościowe zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności rejestracji przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych, ani też jej części, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych, w USA, Australii, Kanadzie, Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby niezgodne z prawem. Nie będzie przeprowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w USA. Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych ViOil. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ViOil oraz publicznej ofercie akcji ViOil na terytorium Polski („Oferta”) jest Prospekt przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji ViOil do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Prospekt został zatwierdzony przez luksemburską Commission de Surveillance du Secteur Financier, („CSSF”), będącą właściwym organem nadzoru, i niezwłocznie po spełnieniu wszystkich warunków określonych w art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych został udostępniony do publicznej wiadomości. Za wyjątkiem oferty papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, skierowanej do osób w Polsce, papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą być oferowane a taka oferta może być kierowana wyłącznie do osób w państwach członkowski Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będących "inwestorami kwalifikowanymi" w rozumieniu art. 2.1.e Dyrektywy Prospektowej (Dyrektywy 2003/71/WE) (ze zmianami, w tym Dyrektywy Zmieniającej Dyrektywę Prospektową z 2010 r., w zakresie w jakim zostały implementowane w danym Państwie Członkowskim). Wyrażenie "Dyrektywa Zmieniająca Dyrektywę Prospektową z 2010 r." oznacza Dyrektywę 2010/73/UE. Dystrybucja niniejszego materiału, Prospektu czy jakikolwiek innych dokumentów lub materiałów odnoszących się do Oferty nie jest dokonywana a takie dokumenty lub materiały nie zostały zatwierdzone przez osobę upoważnioną dla celów sekcji 21 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. Stąd takie dokumenty lub materiały nie są dystrybuowane i nie mogą być przekazywane do publicznej wiadomości w Wielkiej Brytanii. Dystrybuowanie takich dokumentów lub materiałów jako promowanie finansowe jest dokonywana jedynie do (a) osób mających doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących inwestowania w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia o promowaniu finansowym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. z późn. zm. ("Rozporządzenie o promowaniu finansowym"), (b) zamożnych osób fizycznych, do których stosuje się art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia o promowaniu finansowym, albo (c) innych osób, do których dystrybucja ta może zostać dokonana zgodnie z przepisami. Tak długo, jak dystrybucja niniejszego materiału, Prospektu czy jakikolwiek innych dokumentów lub materiałów odnoszących się do Oferty dokonywana jest lub kierowana do podmiotów zawodowo dokonujących inwestycji (w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia o promowaniu finansowym), jest dokonywana lub kierowana do osób mających doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących inwestowania, a jakakolwiek inwestycja bądź działalność inwestycyjna, do której się odnoszą, jest dostępna tylko takim osobom bądź zostanie dokonana z takimi osobami, a osoby niemające doświadczenia zawodowego w sprawach dotyczących inwestowania nie mogą na się na niej opierać. Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych GPW (www.gpw.pl) oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.bourse.lu). Ponadto, egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej można otrzymać bezpłatnie w siedzibie oferującego w Polsce, Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A, ul. Wspólna 47/49, Warszawa, 00-684, Polska.

Jak kupić?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)