Ten Square Games S.A. (12-18.04.2018 r.)

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

Ten Square Games SA jest polskim producentem i wydawcą gier udostępnianych w modelu F2P (free to play) przeznaczonych na urządzenia mobilne oraz przeglądarki. Spółka konkuruje na rynku globalnym, a jej gry są udostępniane w większości krajów na świecie. Spółka Ten Square Games została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala, którzy byli twórcami serwisu społecznościowego Nasza Klasa ( nk.pl).

Informacje dotyczące składania zapisów:

 • Oferta Publiczna akcji spółki obejmuje nie więcej niż 2.043.750 Akcji Oferowanych, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających
 • Zapisy Inwestorów Indywidualnych na akcje istniejące będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która została ustalona na 48 zł za akcję za 1 Akcję Oferowaną
 • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis pod warunkiem jednak, że łączna liczba Akcji Oferowanych, na które opiewają zapisy, nie będzie większa niż 100.000 Akcji Oferowanych
 • Minimalny zapis: 10 Akcji Oferowanych
 • Przydział Akcji wśród Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany za pośrednictwem GPW. W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w CDM Pekao
Zapoznaj się z:

Harmonogram: 

 • 12 – 18 kwietnia 2018 r. -przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych

 • 20 kwietnia 2018 r.-ustalenie ostatecznej ceny i liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty
 • około 25 kwietnia 2018 r. -przydział Akcji Oferowanych
 • około 8 maja 2018 r. – zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW

Jak złożyć zapis?

 • przez Internet - w systemie transakcyjnym CDMInternet w zakładce Sesja Specjalna
 • u Doradcy - spotkaj się z Doradcą w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta
 • telefonicznie pod numerami:

801 140 490 (opłata za jeden impuls)

22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)

CDMInterenet logowanie

 

 

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Ten Square Games S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Spółka będzie mogła przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (https://tensquaregames.com/).

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”)) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym wynikające z wahań cen instrumentów finansowych, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Do grupy docelowej należą Klienci CDM, posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji w akcje dopuszczone do obrotu zorganizowanego oraz w zakresie usługi wykonywania zleceń, akceptujący ryzyko związane z inwestycją w akcje spółek z sektora gier lub biorący w przeszłości udział w ofercie publicznej akcji. 

Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)