Wystąpienie Dnia Przekroczenia Zapisów na obligacjach MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii P1A

Informujemy, że MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. opublikowała Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia 18 września 2017 r. do perospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego w dniu 28 sierpnia 2017 r. w związku z wystąpieniem Dnia Przekroczenia Zapisów na obligacje serii P1A.

Więcej informacji na stronie Emitenta.

 

Zastrzeżenie prawne

Zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść prospektu emisyjnego. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej emitenta: http://mci.pl/fundusze/obligacje-mci-privateventures-fiz.

Wierzytelności wynikające z obligacji nie zostały zabezpieczone w jakikolwiek sposób. Zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, za zobowiązania wynikające z obligacji emitent odpowiada całym swoim majątkiem. Niemniej jednak, niektóre zobowiązania emitenta, inne niż te wynikające z obligacji, mogą w przyszłości zostać zabezpieczone poprzez obciążenie wybranych składników majątku emitenta. Tym samym, w przypadku dochodzenia zaspokojenia ze składników majątku emitenta przez wierzycieli posiadających obligacje, składniki majątku obciążone zabezpieczeniami zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na zaspokojenie roszczeń innych wierzycieli, posiadających zabezpieczenie na majątku emitenta.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)