Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

 W dniach od 14 do do 27 czerwca 2011 (ostatniego dnia do godziny 23.59) w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Zapis możesz złożyć za pośrednictwem:

* Pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Już teraz otwórz rachunek inwestycyjny w CDM Pekao S.A. i skorzystaj ze specjalnej oferty:

 • 0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao S.A do końca 2011 roku,
 • 0 zł za dostęp do notowań on-line (pakiet PLUS),
 • 0 zł za przelewy na rachunki bankowe, wykonywane przez Internet.
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - Grupa jest największym producentem węgla koksowego Typu 35 (hard) wysokiej jakości („węgla ortokoksowego" zgodnie z Polską Normą) i wiodącym producentem koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Obszar wydobywczy Grupy ulokowany jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Podstawową działalność Grupy stanowi produkcja i sprzedaż węgla kamiennego, na co składa się produkcja i sprzedaż węgla koksowego i węgla do celów energetycznych oraz produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych. Węgiel do celów energetycznych wykorzystywany jest głównie do wytwarzania energii i sprzedawany jest przedsiębiorstwom energetycznym, użytkownikom przemysłowym i odbiorcom indywidualnym (przy czym około 95% sprzedawane jest elektrowniom w celu produkcji prądu oraz energii cieplnej). Około 40% produkowanego przez Grupę węgla koksowego przetwarzane jest przez Grupę na koks, który obok rudy żelaza stanowi podstawowy składnik wsadu do produkcji stali w hutach, w odlewniach, w przemyśle metali nieżelaznych, przemyśle chemicznym i przy produkcji materiałów izolacyjnych. Główni odbiorcy produktów Grupy to przede wszystkim klienci w Polsce, w Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech.
Kalendarium oferty:
 • 9 czerwca 2011 - Publikacja Prospektu
 • 13 czerwca 2011 - Publikacja Aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną (146 zł)
 • 13-28 czerwca 2011 - Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
 • 14-24 czerwca 2011 - Zapisy Osób Uprawnionych
 • 14-27 czerwca 2011 - Zapisy Inwestorów Indywidualnych
 • 28 czerwca 2011  - Publikacja ceny sprzedaży i ostatecznej liczby Akcji
 • 29 czerwca - 1 lipca 2011 - Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych
 • 1 lipca 2011 - złożenie zleceń sprzedaży Akcji sprzedawanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW oraz zapisanie Akcji na rachunkach inwestycyjnych
 • Do 4 lipca 2011 - ewentualne zapisy składane przez Gwarantów Oferty
 • 6 lipca 2011- Pierwszy dzień notowania Akcji na GPW

Zapoznaj się z Prospektem Emisyjnym.

Oferta publiczna JSW obejmuje do 39.496.196 akcji serii A i B. 

Inwestor indywidualny będzie mógł zapisać się na minimalnie 5, a maksymalnie 75 sprzedawanych akcji.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski PKO BP S.A. 

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 czerwca 2011 r. (z ewentualnymi aneksami) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prospekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.jsw.pl oraz na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie pod adresem www.dm.pkobp.pl.

Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia, jak również nie może stanowić podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Jak kupić?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)