Danwood Holding S.A. (13-23.04.2018 r.)

Danwood Holding S.A. jest jednym z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie wykończenia „pod klucz”, sprzedawanych pod własną marką Danwood.

Informacje dotyczące składania zapisów:

Oferta obejmuje:

  • łącznie do 24.000.000 istniejących akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,20 PLN każda ("Akcje Oferowane"), oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających.
  • Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej, która wynosi 15 zł za jedną Akcję Oferowaną.
  • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis pod warunkiem jednak, że jednorazowo łączna liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie będzie większa niż 2.000.000 akcji w przypadku gdy Akcje Oferowane obejmują Ofertę Podstawową i 2.400.000 akcji w przypadku gdy Akcje Oferowane obejmują Dodatkowe Akcje Oferowan.
  • Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego nie może obejmować mniej niż 10 Akcji Oferowanych
  • Przydział Akcji wśród Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany za pośrednictwem GPW. W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w CDM Pekao.
  • Zapoznaj się z:

Prospektem emisyjny akcji spółki Danwood Holding S.A.

Komunikatem aktualizującym nr 1

Materiałem Analitycznym Biura Analiz CDM Pekao S.A.

Harmonogram: 

  • 13 - 23 kwietnia 2018 r. -przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych

  • nie później niż 24 kwietnia 2018 r.-ustalenie ostatecznej ceny i liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty
  • 30 kwietnia 2018 r. -przydział Akcji Oferowanych
  • około 11 maja 2018 r. -przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW

Jak złożyć zapis?

801 140 490 (opłata za jeden impuls)

22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)

CDMInterenet logowanie

 

 

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Danwood Holding S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.danwood-holding.pl).

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym wynikające z wahań cen instrumentów finansowych, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Do grupy docelowej dla Akcji Oferowanych należą Inwestorzy, posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji w akcje dopuszczone do obrotu zorganizowanego oraz w zakresie usługi wykonywania zleceń, akceptujący ryzyko związane z inwestycją w akcje spółek z sektora budowlanego oraz deweloperów lub biorący w przeszłości udział w ofercie publicznej akcji. 

Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)