OFERTA PUBLICZNA AKCJI 4MOBILITY S.A.

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) informuje o trwającej ofercie publicznej akcji serii F spółki 4Mobility S.A.

Informacje o Spółce:

Spółka 4Mobility w swojej strategii rozwoju zakłada uzyskanie pozycji lidera na polskim rynku oferującym usługi mobilności miejskiej oraz biznesowej. Celem Spółki jest dostarczenie swoim klientom usług rozwijających mobilność miejską oraz biznesową i poprawiających mobilność w opraciu o przejrzystość kosztów, prostotę systemów oraz realizujących założenia ekonomii współdzielenia się. W celu realizacji powyższych założeń Emitent skupi się przede wszystkim naświadczeniu usług car - sharingu oraz smart rental w wybranych miastach Polski w oparciu o aplikacje mobilne i systemy rezerwacyjne oraz stworzenie innowacyjnej platformy usługowej, która za pomocą najnowocześniejszych narzędzi teleinformattycznych zapewni integrację usług partnerów.

Powyższe informacje pochodzą z Memorandum Informacyjnego Spółki.

Harmonogram:

 • 19 września - 2 października 2017 r. - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej po cenie maksymalnej
 • 3 października 2017 r. - Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, oferowanych w poszczególnych transzach .
 • 4 - 6 października 2017 r. - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
 • 9 października 2017 r. - Planowany przydział Akcji Oferowanych.

 Podstawowe informacje dotyczące składania zapisów:

 • W ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedający oferuje nie więcej niż 400.000 akcji zwykłych serii F na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda (Akcje Oferowane).
 • Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są:
Inwestorzy Indywidualni w Transzy Detalicznej,
Inwestorzy Instytucjonalni w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
 • Minimalny zapis: 10 Akcji Oferowanych.
 • Maksymalny zapis: 200.000 Akcji Oferowanych.
 • Zapisy dla inwestorów indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej, która wynosi 25,00 zł za jedną Akcję Oferowaną
 • Zapisy na Akcje są bezwarunkowe i nieodwołalne (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez ustawę o ofercie publicznej), a także nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń lub dodatkowych warunków realizacji.

Zapis na akcje można złożyć w CDM Pekao:

 • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao
 • poprzez system CDMInternet - w zakładce Nowe emisje / Sesja specjalna
 • poprzez system CDMMobile - w zakładce Nowe emisje / Sesja specjalna
 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami:
  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls),
  • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).

Zapoznaj się z:

 Jak złożyć zapis?

jak kupić                                     logowanie

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki 4Mobility S.A. („Spółka”). Memorandum informacyjne Spółki („Memorandum”), sporządzone w związku z ofertą publiczną i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Memorandum informacyjne Spółki jest opublikowane i jest dostępny na stronie internetowej: (i) Spółki (http://www.4Mobility.pl), (ii) Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl).

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii lub podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Memorandum zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)