Publikacja Suplementu do Prospektu Emisyjnego

Informujemy, że w dniu 25 września 2020 r. na stronie internetowej spółki Allegro.eu société anonyme z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga („Spółka") (www.allegro.eu/ipo) opublikowany został suplement (zwany dalej „Suplementem") do prospektu zatwierdzonego w dniu 22 września 2020 r. przez luksemburską Komisję Nadzoru nad Rynkiem Finansowym - Commission de Surveillance du Secteur Financier (zwanego dalej „Prospektem"), dotyczącego oferty publicznej akcji Spółki (zwanych dalej „Akcjami Oferowanymi"). Suplement został dodatkowo opublikowany, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie (www.bm.pkobp.pl).

Zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, inwestorom, którzy wyrazili zgodę na subskrypcję Akcji Oferowanych przed publikacją Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie dwóch dni roboczych po publikacji Suplementu (to jest do dnia 29 września 2020 r. włącznie).

W celu skorzystania z prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, Klienci muszą złożyć w BM Pekao formularz odstąpienia.

  • Forma złożenia dyspozycji:
    osobiście w PUM
  • Termin przyjmowania dyspozycji:
    28-29 września 2020 r.
Państwa doradca z przyjemnością odpowie na wszelkie dalsze pytania i wątpliwości.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)