Oferta publiczna akcji spółki Allegro.eu - Informacje dla Inwestorów Detalicznych

Informacje na temat działalności oraz oferty publicznej spółki Allegro.eu znajdują się w Prospekcie dostępnym na stronach internetowych: emitenta (dostępnym pod adresem www.allegro.eu/ipo) oraz na stronie BM PKO BP (dostępnym pod adresem www.bm.pkobp.pl)

Przewidywany harmonogram Oferty:

 • 23 - 28 września 2020 r. - okres przyjmowania zapisów na akcje od Inwestorów Detalicznych - przyjmowanie zapisów od Inwestorów Detalicznych (do godziny 23:59 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 28 września 2020 r.)
 • 28 września  2020 r. - ustalenie Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Istniejących Akcji Sprzedawanych (w tym Akcji Dodatkowego Przydziału) i Nowych Akcji Sprzedawanych, które będą oferowane w ramach Oferty, oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które będą oferowane inwestorom różnych kategorii ("Dzień Ustalenia Ceny").
 • 28 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie) - podpisanie memorandum cenowego (ang. pricing memorandum) określającego m.in. Cenę Ofertową dla Inwestorów Detalicznych, Cenę Ofertową dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostateczną liczbę Istniejących Akcji Sprzedawanych (w tym Akcji Dodatkowego Przydziału) i Nowych Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty i ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane inwestorom różnych kategorii
 • 29 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie) - publikacja Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych,
 • 5 października 2020 r. - przydział Akcji Oferowanych ("Dzień Przydziału")
 • 6 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie) - zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych
 • 12 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie) - przewidywany pierwszy dzień obrotu Akcjami na GPW ("Dzień Rozpoczęcia Notowań)

Zasady składania zapisów:

 • Inwestorzy Detaliczni mogą złożyć więcej niż jeden zapis na Akcje Oferowane pod warunkiem, że maksymalna liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem na akcje złożonym przez jednego Inwestora Detalicznego w jednym zapisie nie przekracza 9.391.304 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący większą liczbą Akcji Oferowanych niż 9.391.304 Akcji Oferowanych będzie uznany za zapis na 9.391.304 Akcji Oferowanych.
 • Minimalny zapis: 1 Akcja Oferowana.
 • Zapisy są bezwarunkowe i nieodwołalne z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie.
 • Inwestor Detaliczny w chwili składania zapisu, powinien zapewnić na rachunku inwestycyjnym bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu (iloczyn liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Ofertowej).
 • Cena Maksymalna ustalona została w wysokości 43,00 zł za 1 Akcję Oferowaną (płatność w momencie składania zapisu w polskich złotych, nierozliczone wierzytelności nie mogą być zaliczone na poczet płatności).
 • w przypadku przekroczenia liczby oferowanych akcji nastąpi proporcjonalna redukcja zapisów
 • klient zamierzający złożyć zapis za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao musi posiadać rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao
 • brak prowizji od zapisu.

Jak złożyć zapis na akcje Allegro.eu

Klienci BM Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao SA, mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu telefonicznego TeleCDM
  801 140 490 (opłata za jeden impuls),
  22 591 24 90 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych - opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego CDM24 www.CDM24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / sesja specjalna

Klienci BM Pekao mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych),
  22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych - opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / sesja specjalna
 • Aplikacji mobilnej Pekao24Makler
  w zakładce NOWE EMISJE / sesja specjalna

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Podstawowe informacje o Allegro

Grupa Allegro jest platformą handlową wyboru dla polskich konsumentów oraz osiągnęła znaczący wzrost przychodów, rentowności i przepływów pieniężnych na dużą skalę. Grupa jest operatorem wiodącej platformy handlowej online w Polsce - Allegro.pl - oraz czołowej porównywarki cen online w Polsce - Ceneo.pl (Źródło: OC&C). Allegro.pl jest najbardziej rozpoznawalną marką sektora e-commerce w Polsce (Źródło: Gemius). Na dzień 30 czerwca 2020 roku platforma ecommerce należąca do Grupy liczyła ok. 12,3 mln Aktywnych Kupujących, którzy realizowali transakcje z ok. 117.000 sprzedawców, co skutkowało średnio 32 mln transakcji miesięcznie w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 roku. Serwis Allegro.pl odwiedza średnio ok. 20 mln użytkowników Internetu miesięcznie, co stanowi odpowiednik 63% obywateli polskich w wieku 16 lat i więcej, oraz 76% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce. Allegro.pl jest jedną z dziesięciu największych na świecie stron internetowych ecommerce i znajduje się w pierwszej setce stron internetowych na świecie pod względem liczby odwiedzin miesięcznie (Źródło: SimilarWeb). Za pośrednictwem należącej do Grupy platformy e-commerce sprzedawcy oferują towary w wielu kategoriach takich jak: motoryzacja, dom i ogród, książki, multimedia, kolekcje i sztuka, moda i obuwie, elektronika, dziecko, zdrowie i uroda, sport i turystyka oraz supermarket. Sprzedawcy sprzedają kupującym przede wszystkim nowe produkty na platformie e-commerce Grupy w modelu biznesowym B2C (ang. business-to-consumer) ("B2C"). Model biznesowy C2C (ang. consumer-to-consumer) ("C2C") stanowił 3,5% przychodów netto Grupy za okres dwunastu miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku. Ceneo.pl jest liderem wśród polskich stron oferujących porównywarki cen dla różnych kategorii. Ceneo.pl jest rozpoznawalną marką, która przyciągnęła w 2019 roku średnio 21 mln użytkowników miesięcznie (Źródło: Google Analytics). Na dzień 30 czerwca 2020 roku w serwisie Ceneo.pl zarejestrowanych było 18.000 sklepów detalicznych online, a konsumenci korzystający z usługi porównywania cen mieli dostęp do informacji dotyczących 23 mln ofert produktów. Grupa jest również operatorem serwisu eBilet, czołowej polskiej strony oferującej sprzedaż biletów na wydarzenia, umożliwiającej sprzedaż biletów na wydarzenia o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, rodzinnym i sportowym, za pośrednictwem której w roku zakończonym 31 grudnia 2019 roku sprzedano ok. 2,3 mln biletów. Grupa nabyła 80% serwisu eBilet w kwietniu 2019 roku, a we wrześniu 2020 roku zawarła umowę dotyczącą nabycia pakietu pozostałych 20%.

Zastrzeżenie prawne

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁYBY NARUSZENIE PRAWA.

REKLAMA. Niniejszy materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 ("Rozporządzenie Prospektowe") oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki.

Niniejszy materiał jest adresowany i kierowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni.

Ani niniejszy materiał, ani żadne informacje zawarte w nim nie stanowią podstawy do ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą lub zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w żadnej jurysdykcji.

Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane na podstawie informacji zamieszczonych w prospekcie sporządzonym na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Allegro.eu, spółki akcyjnej (société anonyme) utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą przy 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga oraz zarejestrowanej w rejestrze R.C.S. Luxembourg za numerem B 214830 ("Spółka") oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dostępnym pod adresem www.allegro.eu/ipo), zatwierdzonym dnia 22 września 2020 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") ("Prospekt").

Zatwierdzenia Prospektu przez CSSF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na podstawie Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie.

Nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Inwestowanie w akcje Spółki wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym z ryzykiem finansowym związanym między innymi ze spadkiem kursu tych akcji lub ograniczeniem ich płynności. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się między innymi z koniecznością określenia przyszłego dochodu oraz oceny ryzyka z nim związanego. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.


INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)