Oferta publiczna akcji spółki Vercom S.A.

Oferta publiczna akcji spółki Vercom S.A.
Informacje na temat działalności oraz oferty publicznej spółki Vercom S.A. znajdują się w Prospekcie dostępnym na stronie internetowej spółki (dostępnym pod adresem (www.vercom.pl/ipo).

Harmonogram Oferty:

Przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej

14 -  20 kwietnia 2021

Ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych

21 kwietnia 2021

Przydział Akcji Oferowanych

27 kwietnia 2021

Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i PDA na rynku regulowanym

około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych

Zasady składania zapisów:

 • Inwestorzy Indywidualni będą składać zapisy wyłącznie na Akcje Nowej Emisji.
 • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.
 • Minimalny zapis: 10 Akcji Nowej Emisji. Zapis obejmujący mniej niż 10 Akcji Nowej Emisji będzie uważany za nieważny.
 • Maksymalny zapis: nie może być większy niż na 100.000 Akcji Nowej Emisji. Zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego opiewający na większą liczbę Akcji Nowej Emisji niż 100.000 będzie traktowany jak zapis na 100.000 Akcji Nowej Emisji.
 • Zapisy są bezwarunkowe i nieodwołalne z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie. W przypadku wystąpienia ww. sytuacji BM niezwłocznie zamieści informację w zakładce Aktualności oraz na stronie dedykowanej IPO Vercom S.A.
 • Inwestor Indywidualny w chwili składania zapisu, powinien zapewnić na rachunku inwestycyjnym bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu (iloczyn liczby Akcji Nowej Emisji oraz Ceny Maksymalnej) powiększony o prowizję.
 • Prowizja za złożenie zapisu jest zgodna z Taryfą prowizji i opłat Biura Maklerskiego Pekao, a w przypadku posiadania przez Klienta indywidualnej stawki zgodnie z jej wysokością.
 • Cena Maksymalna w ofercie została ustalona na 45 zł za akcję
 • W przypadku złożenia przez Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Nowej Emisji obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Nowej Emisji niż liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych tej kategorii Inwestorów, przydział Akcji Nowej Emisji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.
 • Klient zamierzający złożyć zapis za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao musi posiadać rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao. W przypadku Klientów posiadających rachunek w dawnym Domu Maklerskim Pekao, którzy otworzyli rachunek przed 27.06.2019, niezbędne jest podpisanie aneksu do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia.

Jak złożyć zapis na akcje Vercom S.A.
Klienci BM Pekao mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych),
  22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / Sesja specjalna
 • Aplikacji mobilnej Pekao24Makler
  w zakładce NOWE EMISJE / Sesja specjalna

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.
Klienci BM Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao SA, mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu telefonicznego TeleCDM
  801 140 490 (opłata za jeden impuls),
  22 591 24 90 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego CDM24 www.CDM24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / Sesja specjalna

Zastrzeżenie prawne
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Vercom S.A. („Spółka”). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Prospekt, wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa jak suplementy do prospektu, przygotowany jest w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Akcje”) na terytorium Polski i dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Oferta”). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Prospekt”). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (http://www.vercom.pl/ipo).

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)