Oferta publiczna akcji spółki MOBRUK S.A.

Informacje na temat działalności oraz oferty publicznej spółki Mo-BRUK S.A. znajdują się w Prospekcie dostępnym na stronach internetowych: spółki (dostępnym pod adresem www.mobruk.pl) oraz na stronie firm inwestycyjnych (dostępnych pod adresem www.mdm.pl oraz www.ipopemasecurities.pl). 

Komunikat aktualizujący nr 1
Komunikat aktualizujący nr 2
Komunikat aktualizujący nr 3 

Informacja o cenie i liczbie Akcji Oferowanych 

Informacja o terminie na wycofanie zapisu 

Harmonogram Oferty

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych

19 -  23 listopada 2020 r.

Publikacja informacji o ostatecznej cenie i liczbie oferowanych akcji      

do 25 listopada 2020 r.

Przydział Akcji

do 27 listopada 2020 r.

Struktura oferty

Główni akcjonariusze Mo-BRUK-u, Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 1.053.866 akcji spółki.

Oferujący nie wykluczają zwiększenia puli oferowanych akcji o łącznie do 351.288 akcji, stanowiących 10 proc. kapitału zakładowego.

W transzy dla inwestorów indywidualnych dostępnych będzie ok. 10-15 proc. oferowanych akcji.

Zasady składania zapisów

 • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.
 • Minimalny zapis: 10 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący mniej niż 10 Akcji Oferowanych będzie uważany za nieważny.
 • Maksymalny zapis: nie może być większy niż na 175.000 Akcji. Zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego w jednej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapisy, opiewający na większą liczbę Akcji Oferowanych niż 175.000 będzie traktowany jak zapis na 175.000 Akcji Oferowanych.
 • Zapisy są bezwarunkowe i nieodwołalne z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie. W przypadku wystąpienia ww. sytuacji BM niezwłocznie zamieści informację w zakładce Aktualności oraz na stronie dedykowanej IPO Mo-BRUK.
 • Inwestor Detaliczny w chwili składania zapisu, powinien zapewnić na rachunku inwestycyjnym bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu (iloczyn liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Maksymalnej) powiększony o prowizję.
 • Prowizja za złożenie zapisu wynosi 0,5% wartości zapisu.
 • Cena Maksymalna w ofercie została ustalona na 260 zł za akcję
 • Jeżeli liczba Akcji Oferowanych, na które złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych, przekroczy liczbę Akcji Oferowanych w tej transzy, przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. 
 • Klient zamierzający złożyć zapis za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao musi posiadać rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao. W przypadku Klientów posiadających rachunek w dawnym Domu Maklerskim Pekao, którzy otworzyli rachunek przed 27.06.2019, niezbędne jest podpisanie aneksu do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia. 

Jak złożyć zapis na akcje Mo-BRUK S.A.

Klienci BM Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao SA, mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu telefonicznego TeleCDM
  801 140 490 lub + 48 22 591 24 90 
  (koszt połączenia wg taryfy operatora) 
 • Serwisu internetowego CDM24 www.cdm24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / Oferta puliczna

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Klienci BM Pekao mogą składać zapisy za pośrednictwem:

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych. 

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym dokumencie nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy dokument [ma charakter wyłącznie reklamowy] [lub:] [stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych, którym podlega Mo-BRUK S.A.] i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych.

Prospekt, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2020 r. wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Mo-BRUK S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.mobruk.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Biuro Maklerskie) oraz IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie powinien być traktowany jako oferta, zachęta lub zaproszenie do nabycia w jakikolwiek sposób papierów wartościowych Spółki, ani nie powinien w całości lub w części stanowić podstawy, ani nie należy się na niego powoływać w związku z jakąkolwiek umową nabycia papierów wartościowych Spółki, ani nie powinien w całości lub w części stanowić podstawy, ani nie należy się na niego powoływać w związku z jakąkolwiek inną umową lub zobowiązaniem. W konsekwencji, każda decyzja inwestycyjna w przedmiocie nabycia papierów wartościowych Spółki powinna być podjęta tylko i wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)