Oferta publiczna akcji spółki CANAL+ Polska S.A.

Oferta publiczna akcji spółki CANAL+ Polska S.A.

Informacje na temat działalności oraz oferty publicznej spółki CANAL+ Polska S.A. znajdują się w Prospekcie dostępnym na stronach internetowych: emitenta (dostępnym pod adresem https://corporate.pl.canalplus.com) oraz na stronie BM Santander (dostępnym pod adresem www.santander.pl/inwestor).

Harmonogram Oferty:

Termin przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych 4 - 9 listopada 2020
Przewidywany termin rejestracji Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych około 17 listopada
Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW około 23 listopada 2020

Zasady składania zapisów:

 • Inwestorzy Indywidualni mogą złożyć więcej niż jeden zapis na Akcje Oferowane pod warunkiem, że maksymalna liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem na akcje złożonym przez jednego Inwestora Indywidualnego w jednym zapisie nie przekracza 200 000 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący większą liczbą Akcji Oferowanych niż 200 000 Akcji Oferowanych będzie uznany za zapis na 200 000 Akcji Oferowanych.
 • Minimalny zapis: 100 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący mniej niż 100 Akcji Oferowanych będzie uważany za nieważny.
 • Zapisy są bezwarunkowe i nieodwołalne z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie. W przypadku wystąpienia ww. sytuacji BM niezwłocznie zamieści informację w zakładce Aktualności oraz na stronie dedykowanej IPO Akcji CANAL+.
 • Inwestor Indywidualny w chwili składania zapisu, powinien zapewnić na rachunku inwestycyjnym bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu (iloczyn liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Maksymalnej).
 • Cena Maksymalna w ofercie została ustalona na 60 zł za akcję.
 • W przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych objętych ważnymi zapisami złożonymi przez Inwestorów Indywidualnych będzie większa niż liczba Akcji Oferowanych ostatecznie oferowanych Inwestorom Indywidualnym, Akcje Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom Indywidualnym na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.
 • Klient zamierzający złożyć zapis za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao musi posiadać rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao

Jak złożyć zapis na akcje CANAL+ Polska S.A.

Klienci BM Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao SA, mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu telefonicznego TeleCDM
  801 140 490 (opłata za jeden impuls),
  22 591 24 90 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych - opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego CDM24 www.CDM24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / sesja specjalna

 Klienci BM Pekao mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych),
  22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych - opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / sesja specjalna
 • Aplikacji mobilnej Pekao24Makler
  w zakładce NOWE EMISJE / sesja specjalna

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych

W przypadku publikacji

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter reklamy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji spółki CANAL+ Polska S.A. („Spółka"), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Prospekt sporządzony w związku pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta") oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW") wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do prospektu („Prospekt") jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym przygotowanym na potrzeby Oferty oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki w Polsce, zawierającym informacje o Spółce, akcjach oferowanych przez Spółkę oraz Ofercie. Spółka przeprowadza Ofertę w Polsce po: (i) zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, właściwy polski organ nadzoru, w dniu 2 listopada 2020 roku; oraz po (ii) publikacji Prospektu. W związku z Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępnia Prospekt na swojej stronie internetowej: https://corporate.pl.canalplus.com. Prospekt jest udostępniony również, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej - Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie (www.santander.pl/inwestor). Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem Oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) 596/2014) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)