Oferta publiczna akcji spółki Answer.com S.A.

Informacje na temat działalności oraz oferty publicznej spółki Answear.com S.A.. znajdują się w Prospekcie dostępnym na stronach internetowych: spółki (dostępnym pod adresem (www.answear.com/relacje-inwestorskie) oraz na stronie firm inwestycyjnych (dostępnym pod adresem www.trigon.pl; www.mdm.pl).

Harmonogram Oferty:

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

 10 - 17 grudnia 2020

 Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty i ceny Oferowanych Akcji

 Nie później niż 18 grudnia 2020

 Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym

 do 23 grudnia 2020

 Pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych i Praw do Akcji na GPW

 Około 8 stycznia 2021

 Prospekt został sporządzony w związku z:

 • publiczną sprzedażą do 2.523.500 istniejących akcji zwykłych imiennych serii A Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda („Akcje Sprzedawane"),
 • publiczną subskrypcją od 1.000.000 do 1.841.000 nowo emitowanych akcji serii D Spółki („Nowe Akcje"),
 • ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW 14.671.000 akcji zwykłych imiennych serii A Spółki, 367.000 akcji zwykłych imiennych serii B Spółki, 311.000 akcji zwykłych imiennych serii C Spółki („Akcje Istniejące"), od 1.000.000 do 1.841.000 Nowych Akcji oraz od 1.000.000 do 1.841.000 praw do nowych akcji („Prawa do Akcji").

Zasady składania zapisów:

 • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.
 • Minimalny zapis: 10 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący mniej niż 10 Akcji Oferowanych będzie uważany za nieważny.
 • Maksymalny zapis: nie może być większy niż na 436.450 Akcji. Zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego opiewający na większą liczbę Akcji Oferowanych niż 436.450 będzie traktowany jak zapis na 436.450 Akcji Oferowanych.
 • Zapisy są bezwarunkowe i nieodwołalne z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie. W przypadku wystąpienia ww. sytuacji BM niezwłocznie zamieści informację w zakładce Aktualności oraz na stronie dedykowanej IPO Answear.com S.A..
 • Inwestor Indywidualny w chwili składania zapisu, powinien zapewnić na rachunku inwestycyjnym bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu (iloczyn liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Maksymalnej) powiększony o prowizję.
 • Prowizja za złożenie zapisu jest zgodna z Taryfą prowizji i opłat Biura Maklerskiego Pekao, a w przypadku posiadania przez Klienta indywidualnej stawki zgodnie z jej wysokością.
 • Cena Maksymalna w ofercie została ustalona na 36,50 zł za akcję
 • Jeżeli liczba Akcji Oferowanych, na które złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych, przekroczy liczbę Akcji Oferowanych w tej transzy, przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.
 • Klient zamierzający złożyć zapis za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao musi posiadać rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao. W przypadku Klientów posiadających rachunek w dawnym Domu Maklerskim Pekao, którzy otworzyli rachunek przed 27.06.2019, niezbędne jest podpisanie aneksu do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia.

Jak złożyć zapis na akcje Answear.com S.A.

Klienci BM Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao SA, mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu telefonicznego TeleCDM
  801 140 490 (opłata za jeden impuls),
  22 591 24 90 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych - opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego CDM24 www.CDM24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / Sesja specjalna

Klienci BM Pekao mogą składać zapisy za pośrednictwem:

 • Punktów Usług Maklerskich
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych),
  22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych - opłata wg cennika operatora),
 • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / Sesja specjalna
 • Aplikacji mobilnej Pekao24Makler
  w zakładce NOWE EMISJE / Sesja specjalna

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.


Zastrzeżenia prawne:

REKLAMA. Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka"), na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Polski, jest prospekt, sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Prospekt, po jego zatwierdzeniu w dniu 8.12.2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF"), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki (https://answear.com/relacje-inwestorskie) i Firmy Inwestycyjnej (www.trigon.pl). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału. Oferta akcji Answear.com S.A. będzie przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii ani Australii.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)