Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu

Przygotowany z myślą o inwestorach, którzy chcieliby uniezależnić wartość zainwestowanego kapitału od kondycji jednego rynku czy klasy aktywów, a równocześnie akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego. To kolejny subfundusz w szerokiej ofercie CDM Pekao S.A.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

  • Data pierwszej wyceny - 7.03.2018 r.
  • Wartość pierwszej wyceny j.u. - 10,00 PLN
  • Wpłata w walucie - PLN
  • Minimalna pierwsza wpłata - 1000 PLN
  • Minimalna dopłata - 500 PLN

KORZYŚCI:

PADASZ

dążenie do osiągania w średnim okresie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od warunków rynkowych. Strategia realizowana jest w ramach części aktywnej poprzez inwestowanie w zagraniczne fundusze o charakterze absolutnej stopy zwrotu

 

 

PADASZw okresie dobrej koniunktury całość aktywów może być ulokowana w zagraniczne fundusze inwestycyjne

 

PADASZ3

subfundusz dąży do zachowania wartości jednostki uczestnictwana na każdy dzień wycenyna poziomie 90% jej dotychczasowej wartości maksymalnej

 

PADASZ4

 

w ramach części aktywnej optymalny dobór do portfela subfunduszu rozwiązań z grupy najlepszych zagranicznych funduszy róznych kategorii

 

 

 

 

PADASZ5

zamiana jednostek uczestnictwa w ramach Pekao Funduszy Globalnych SFIO nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu)

 

 

NA CZYM POLEGA AKTYWNE ZARZĄDZANIE?

Aktywa subfunduszu można podzielić na dwie części: tzw. część aktywną i część pasywną.

Przykład: 

PADASZ6

zagraniczne fundusze realizujące strategię: absolutnej stopy zwrotu, elastycznej alokacji, wielu klas aktywów

 

 

 

PADASZ7

depozyty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego

 

 

 

 

W zależności od sytuacji rynkowej, zarządzający może aktywnie dostosowywać strukturę portfela subfunduszu zmieniając proporcje pomiędzy częścią aktywną a częścią pasywną.  

PADASZ12

 

Okres dobrej koniunktury i wzrostów na globalnych rynkach finansowych.                       

 Udział części aktywnej w portfelu subfunduszu będzie się zwiększał (nawet do 100%).

 

 

PADASZ11

 

Okres pogorszenia sytuacji i spadków na globalnych rynkach finansowych.                            

 Udział części aktywnej w portfelu subfunduszu będzie się zmniejszał (nawet do 0%) na rzecz części pasywnej.

 

 SUBFUNDUSZ MOŻE ZAINTERESOWAĆ OSOBY, KTÓRE:

  • chciałyby czerpać korzyści z potencjału rynków globalnych oraz z inwestycji w wiele klas aktywów, a także oczekują dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych;
  • oczekują ograniczenia ryzyka inwestycyjnego poprzez wykorzystanie w subfunduszu mechanizmu zabezpieczającego wartość jednostki uczestnictwa na określonym poziomie;
  • akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z możliwości zainwestowania całości portfelsubfunduszu w fundusze zagraniczne;
  • zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat;
  • są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.

HORYZONT INWESTYCYJNY

co najmniej:

PADASZ9

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL RYZYKA I ZYSKU

Niższe ryzyko                                                      Niższe ryzyko

Potencjalnie niższy zysk                    Potencjalnie niższy zysk

PADASZ13

 

 

Wskaźniki określone zostały na podstawie danych własnych Pekao TFI S.A. Odzwierciedlają one zmienność cen na rynkach, na których subfundusz inwestuje. Wskazana obecnie kategoria ryzyka może ulec zmianie w czasie. 

                                                                                                                                    Stan na 24.04.2018 r.

JAK ZŁOŻYĆ ZLECENIE?

801 140 490 (opłata za jeden impuls)

22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)

CDMInterenet logowanie

 

 

 

Informacja prawna:

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.

Subfundusz Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Do 100% wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Znaczna część aktywów subfunduszu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao S.A. oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Informacje na temat dokonanych połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy inwestycyjnych znajdują się na stronie www.pekaotfi.pl. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 459), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1768), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. 

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)