Oferta publiczna obligacji serii FA spółki PCC Rokita

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) informuje o trwającej ofercie publicznej obligacji serii FA spółki PCC Rokita S.A.

Informacje o spółce PCC Rokita S.A.:

Podstawowym obszarem działalności firmy PCC Rokita S.A. jest produkcja i handel wyrobami chemicznymi, które wykorzystywane są przede wszystkim w przemyśle tworzyw sztucznych oraz w segmencie chemii przemysłowej jak również w przemyśle meblarskim, budowlanym i tekstylnym. Spółka produkuje również energię elektryczną, energię cieplną oraz inne media energetyczne.

Źródło: Prospekt emisyjny podstawowy, str.14

Terminy związane z ofertą Obligacji:

 • 15 kwietnia 2019 r. - Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów
 • 25 kwietnia 2019 r. - Termin zakończenia przyjmowania zapisów
 • 29 kwietnia 2019 r. - Dzień dokonania przydziału Obligacji
 • 29 kwietnia 2026 r. - Dzień ostatecznego wykupu Obligacji
 • maj 2019 r.              -  Planowane wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynek Catalyst

Podstawowe informacje dotyczące oferty:

 • W ramach VI Programu Emisji Obligacji oferowanych jest do 220.000 sztuk niezabezpieczonych Obligacji zwykłych na okaziciela serii FA o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 22.000.000 złotych
 • Minimalny zapis: Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 obligację i nie więcej niż liczba Obligacji oferowanych
 • Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje oferowane, przy czym łączna liczba Obligacji, określona w pojedyńczym zapisie złożonym przez Inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji oferowanych
 • Cena emisyjna Obligacji: 100,00 złotych
 • Rodzaj oprocentowania: stałe
 • Oprocentowanie: 5% w skali roku
 • Wypłata odestek: kwartalnie
 • Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii FA powinni je opłacić najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na jaką inwestor składa zapis, oraz ceny emisyjnej wynoszącej 100,00 złotych.
 • W przypadku, gdy liczba Obligacji, na które złożono zapisy będzie przekraczać liczbę Obligacji oferowanych, przydziała Obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.
 • Zapis na Obligacje jest nieodwołalny z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisynym dostępnym na stronie internetowej Emitenta www.pcc.rokita.pl i www.pccinwestor.pl.
 • Informacje o parametrach Obligacji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii FA dostępne na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl i www.pccinwestor.pl.
 • W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.

Zapis na obligacje można złożyć w CDM:

 • u Doradcy - spotkaj się z Doradcą w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów
 • telefonicznie pod numerami:
  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
  • 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)

Materiał informacyjny

 • Informacja handlowa o publicznej ofercie obligacji emitowanych przez PCC Rokita S.A. serii FA (pobierz)

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy VI Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 27 czerwca 2018 roku, Aneksy i Komunikaty Aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii FA opublikowane dnia 10 kwietnia 2019 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl i www.pccinwestor.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego www.bdm.pl. Inwestor przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się z powyższymi dokumentami.

Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Z inwestowaniem w obligacje związane są w szczególności następujące ryzyka: - ryzyko przyszłego kształtowania się kursu, ryzyko płynności instrumentu finansowego, ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu, ryzyko kredytowe – związane z niedotrzymaniem przez Spółkę warunków emisji, ryzyko niewypłacalności Spółki, ryzyko opóźnienia w realizacji wypłat odsetek lub wykupu. Ryzyko przedterminowego wykupu przez Spółkę – występuje w przypadku obligacji z opcją przedterminowego wykupu przez Spółkę i oznacza, że nie da się z całą pewnością przewidzieć, jakie przepływy gotówkowe wystąpią w okresie do wykupu. W przypadku spadku rynkowych stóp procentowych istnieje bowiem ryzyko, że Spółka wykona opcję wcześniejszego wykupu narażając inwestora na ryzyko reinwestycji otrzymanego dochodu po niższych stopach.

Ze względu na brak zabezpieczenia, z inwestycją w Obligacje wiąże się ryzyko związane ze zdolnością Spółki do wykonywania zobowiązań z Obligacji. Świadczenia z Obligacji polegają na wykupie Obligacji poprzez zapłatę kwoty wykupu oraz na zapłacie Odsetek. Świadczenia te nie będą wykonane albo ich wykonanie może ulec opóźnieniu, jeżeli na skutek pogorszenia sytuacji finansowej Spółka nie będzie dysponować odpowiednimi środkami pieniężnymi w terminie wymagalności. W przypadku upadłości Spółki powstanie ryzyko utraty całości lub części środków zainwestowanych w Obligacje.  

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. wyłącznie w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/ryzyko-inwestycyjne.

Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

 

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)