Certyfikaty Strukturyzowane bez ochrony kapitału na index STOXX® Europe 600 Utilities (Price) Index EUR emitowane przez UniCredit Bank AG 8-23.04.2019 r

Certyfikaty strukturyzowane bez ochrony kapitału, Ekspresowe Plus z Barierą na indeks STOXX® Europe 600 Utilities (Price) Index EUR (Bloomberg SX6P Index) emitowane przez UniCredit Bank AG.  

Certyfikaty posiadają maksymalny okres zapadalności (60 miesięcy), przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW) lub w wyniku wcześniejszego Przedterminowego Wykupu dokonanego przez Emitenta. Do czasu rozpoczęcia notowania instrumentu na GPW możliwa jest sprzedaż Certyfikatu poprzez złożenie zlecenia sprzedaży. 

W trakcie trwania inwestycji:

√  W Dniu Obserwacji Początkowej obserwuje się Cenę Referencyjną (cenę zamknięcia) indeksu STOXX® Europe 600 Utilities (Price) Index EUR i na jej podstawie wyznacza się Cenę Wykonania (100% Ceny Referencyjnej), Poziom Przedterminowego Wykupu (100% Ceny Referencyjnej) i Poziom Bariery (75% Ceny Referencyjnej).

√  Cena Referencyjna indeksu STOXX® Europe 600 Utilities (Price) Index EUR podlega następnie regularnej obserwacji w Dniach Obserwacji. Jeśli cena kształtuje się na poziomie równym lub wyższym niż Poziom Przedterminowego Wykupu w którymkolwiek z Dni Obserwacji (dla Dni 1-9 jest to 100% Ceny Referencyjnej z Dnia Obserwacji Początkowej), wówczas w odpowiednim Dniu Przedterminowego Wykupu ma miejsce wykup ze stosowną dodatnią stopą zwrotu – wg odpowiedniej Kwoty Przedterminowego Wykupu. W przeciwnym wypadku Certyfikat nie podlega wcześniejszemu wykupowi co najmniej do kolejnego Dnia Obserwacji.

√  W przypadku wcześniejszego Przedterminowego Wykupu, szansa na zysk około 6% rocznie.

W przypadku wykupu w Terminie Wykupu:

√ Jeśli Cena Referencyjna indeksu STOXX® Europe 600 Utilities (Price) Index EUR w Dniu Obserwacji Końcowej (na zamknięciu notowań) będzie na poziomie wyższym lub równym 75% Ceny Referencyjnej z Dnia Obserwacji Początkowej (Bariera), Inwestor za każdy Certyfikat otrzyma w Terminie Wykupu Kwotę Maksymalną w wysokości 1300 zł (czyli zwrot kapitału 1000 zł oraz skumulowany zysk 300 zł).

√ W przypadku realizacji negatywnego scenariusza rynkowego w Dniu Obserwacji Końcowej (notowania Instrumentu Bazowego będą znajdować się poniżej poziomu Bariery), Inwestor otrzymuje na rachunek środki pieniężne uwzględniające spadek notowań indeksu STOXX® Europe 600 Utilities (Price) Index EUR względem Ceny Referencyjnej z Dnia Obserwacji Początkowej (czyli iloczyn Kwoty Nominalnej oraz Ceny Referencyjnej w Dniu Obserwacji Końcowej i dzielonej przez Cenę Wykonania), co skutkuje stratą.

UWAGA: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży Certyfikatu na rynku wtórnym lub w przypadku realizacji negatywnego scenariusza rynkowego w Dniu Obserwacji Końcowej. 

Główne parametry Oferty Publicznej:

 • Termin przyjmowania zapisów: 8-23 kwietnia 2019 r. (włącznie)
 • Wielkość emisji: 50.000.000 zł
 • Cena emisyjna certyfikatu: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 10 certyfikatów
 • Notowanie: GPW
 • Podstawowe parametry inwestycji:
  • Instrument Bazowy: indeks STOXX® Europe 600 Utilities (Price) Index EUR
  • Waluta Certyfikatu: PLN
  • Okres inwestycji: od 6 miesięcy do 5 lat
  • Częstotliwość obserwacji: co 6 miesięcy od Dnia Obserwacji Początkowej
  • Dzień Obserwacji Początkowej: 25.04.2019 r.
  • Dzień Obserwacji Końcowej: 25.04.2024 r.
  • Termin Wykupu: 06.05.2024 r.
  • Poziom Przedterminowego Wykupu: 100% Ceny Referencyjnej w Dniu Obserwacji Początkowej
  • Kwoty Przedterminowego Wykupu (dla Dni Obserwacji 1-9):

     1 
    1030 PLN  
     2 1060 PLN
     3 1090 PLN
     4 1120 PLN
     5 1150 PLN
     6 1180 PLN
     7 1210 PLN
     8 1240 PLN
     9 1270 PLN
  • Potencjalny zysk: 3,00% co 6 miesięcy (około 6,00% w stosunku rocznym)
  • Poziom Bariery: 75,00% Ceny Referencyjnej w Dniu Obserwacji Początkowej
  • Kwota Maksymalna: 1300 PLN
  • Formuła wypłaty przy negatywnym scenariuszu: gotówka
  • Planowana data rozpoczęcia notowań na GPW: 15.05.2019 r.
  • Opłata manipulacyjna za wydanie certyfikatów:
   •  do 1% od wartości zapisu

Jak złożyć zapis?

 • u Doradcy - spotkaj się z Doradcą w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów
 • telefonicznie pod numerami:

801 140 490 (opłata za jeden impuls)

22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)

Materiały marketingowe:

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą na indeks STOXX® Europe 600 Utilities (Price) Index EUR („Certyfikat”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Certyfikatach, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Certyfikaty i publicznej ofercie jego certyfikatów inwestycyjnych w Polsce jest prospekt emisyjny Certyfikatów („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem Certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dnia 25 lutego 2019 r., paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 lutego 2019 r. oraz w dokument Final Terms (Warunki Końcowe) z dnia 8 kwietnia 2019 r. Określenia pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie i Warunkach Końcowych. Prospekt, Dokument Zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora oraz Warunki Końcowe zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej: UniCredit Bank AG (www.onemarkets.pl) i Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (www.cdmpekao.com.pl) w zakładce Aktualności na stronie poświęconej produktowi. W celu podjęcia decyzji o inwestycji Klient powinien zapoznać się z powyższymi dokumentami.

Produkt jest skierowany do Inwestorów Detalicznych, których celem jest akumulacja/optymalizacja majątku w długim terminie. Niniejszy produkt jest przeznaczony dla inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę i doświadczenie związane z produktami finansowymi. Inwestor może ponosić straty zainwestowanego kapitału (włącznie z całkowitą utratą zainwestowanego kapitału) i nie przywiązuje wagi do ochrony kapitału.

Wartość Certyfikatów może charakteryzować się dużą zmiennością w zależności od sytuacji rynkowej, mającej wpływ na wartość Instrumentu Bazowego. Wartość Instrumentu Bazowego, o którą oparty jest Certyfikat, uzależniona jest od zmiennych rynkowych, np. poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, wartości indeksów rynków kapitałowych bądź towarowych, cen akcji i towarów oraz ich wzajemnych relacji. Wartość tych zmiennych jest nieprzewidywalna i podlega wahaniom. W związku z powyższym Inwestor powinien brać pod uwagę scenariusz braku zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału. Należy wziąć pod uwagę, ryzyko związane z Emitentem w tym ryzyko kredytowe Emitenta rozumiane jako ryzyko nieuregulowania przez UniCredit Bank AG zobowiązań. W przypadku niewypłacalności Emitenta Klient może ponieść całkowitą stratę kapitału.

Szczegółowa informacja o ryzykach znajduje się w Prospekcie, Dokumencie Zawierającym Kluczowe Informacje dla Inwestora oraz Warunkach Końcowych (w szczególności sekcja D. Ryzyka).

Inwestycja w Certyfikaty nie posiada gwarancji wypłaty zysku oraz zainwestowanego kapitału w żadnym momencie okresu inwestycyjnego. Należy liczyć się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zyski osiągnięte z tytułu inwestycji w Certyfikaty podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w oparciu o polskie przepisy podatkowe.

Inwestor powinien liczyć się z ryzykiem niedopuszczenia certyfikatów do obrotu na GPW. W takim przypadku odsprzedaż Certyfikatu możliwa będzie wyłącznie poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w POK CDM Pekao S.A. Sprzedaż na rynku wtórnym wiąże się z poniesieniem kosztu prowizji maklerskiej, której wysokość jest określona w Tabeli Opłat i Prowizji CDM Pekao S.A., a także koniecznością uregulowania opłat związanych z transakcjami na rynkach zagranicznych. Wcześniejsza sprzedaż Certyfikatów wiąże się z utratą zysków uwzględnionych w Kwotach Wcześniejszych Wykupów. Kwota, którą w przypadku sprzedaży otrzymuje Klient, równa jest liczbie sprzedanych Certyfikatów pomnożonej przez cenę sprzedaży, z uwzględnieniem prowizji maklerskiej, podatków oraz opłat publicznoprawnych.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)