Certyfikaty Strukturyzowane bez ochrony kapitału na akcje Deutsche Telekom AG emitowane przez UniCredit Bank AG 12-22.03.2019 r.

√ Certyfikaty strukturyzowane bez ochrony kapitału, Ekspresowe Plus z Barierą na akcje Deutsche Telecom AG (Bloomberg DTE GY) emitowane przez UniCredit Bank AG.

√  Certyfikaty posiadają maksymalny okres zapadalności (48 miesięcy), przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW) lub w wyniku wcześniejszego Przedterminowego Wykupu dokonanego przez Emitenta. Do czasu notowania instrumentu na GPW możliwa jest sprzedaż Certyfikatu poprzez złożenie zlecenia sprzedaży.

√  W przypadku wcześniejszego Przedterminowego Wykupu, szansa na zysk 7% p.a.

√  W przypadku wykupu w dacie Zapadalności jeśli Cena Referencyjna akcji Deutsche Telekom AG w Dniu Obserwacji Końcowej (na zamknięciu notowań) będzie na poziomie wyższym lub równym 73% Ceny Referencyjnej z Dnia Obserwacji Początkowej (Bariera), Inwestor za każdy Certyfikat otrzyma Kwotę Maksymalną w wysokości 1280 zł (czyli zwrot kapitału 1000 zł oraz skumulowany zysk 280 zł).

√  W przypadku realizacji negatywnego scenariusza rynkowego w dacie Zapadalności (notowania Instrumentu Bazowego w Dniu Obserwacji Końcowej poniżej poziomu Bariery), Inwestor otrzymuje na rachunek gotówkę uwzględniającą spadek notowań Deutsche Telekom AG względem Ceny Referencyjnej
z Dnia Obserwacji Początkowej.

 √ Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży Certyfikatu na rynku wtórnym lub w przypadku realizacji negatywnego scenariusza rynkowego w dacie Zapadalności.

Główne parametry Oferty Publicznej:

 • Termin przyjmowania zapisów: 12 – 22 marca 2019 r. (włącznie)
 • Wielkość emisji: 40.000.000 zł
 • Cena emisyjna certyfikatu: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 10 certyfikatów
 • Notowanie: GPW
 • Podstawowe parametry:
  • Instrument Bazowy: akcje spółki Deutsche Telecom AG
  • Maksymalny okres inwestycji: 48 miesięcy
  • Częstotliwość obserwacji: co 6 miesięcy
  • Poziom Przedterminowego Wykupu: 100%
  • Potencjalny zysk: 3,50% co 6 miesięcy (7,00% p.a.)
  • Formuła wypłaty przy negatywnym scenariuszu: gotówka
  • Waluta: PLN
  • Bariera: 73,00%
 • Opłata manipulacyjna za wydanie certyfikatów:
  •  do 1% od wartości zapisu

Jak złożyć zapis?

 • u Doradcy - spotkaj się z Doradcą w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów
 • telefonicznie pod numerami:

801 140 490 (opłata za jeden impuls)

22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)


Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą na akcje Deutsche Telecom AG („Certyfikat”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Certyfikatach, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Certyfikaty i publicznej ofercie jego certyfikatów inwestycyjnych w Polsce jest prospekt emisyjny Certyfikatów („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem Certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dnia 25 lutego 2019 r., paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 lutego 2019 r. oraz w dokument Final Terms (Warunki Końcowe) z dnia 11 marca 2019 r. Określenia pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie i Warunkach Końcowych. Prospekt, Dokument Zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora oraz Warunki Końcowe zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej: UniCredit Bank AG (www.onemarkets.pl) i Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (www.cdmpekao.com.pl).

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Certyfikat adresowany jest do inwestorów posiadających wiedzę i doświadczenie inwestycyjne, którzy oczekują ponadprzeciętnego wzrostu wartości środków niezależnie od panujących warunków rynkowych w długim terminie (rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi do 4 lat).

Wartość Certyfikatów może charakteryzować się dużą zmiennością w zależności od sytuacji rynkowej, mającej wpływ na wartość Instrumentu Bazowego. Wartość Instrumentu Bazowego, o którą oparty jest Certyfikat, uzależniona jest od zmiennych rynkowych, np. poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, wartości indeksów rynków kapitałowych bądź towarowych, cen akcji i towarów oraz ich wzajemnych relacji. Wartość tych zmiennych jest nieprzewidywalna i podlega wahaniom. W związku z powyższym Inwestor powinien brać pod uwagę scenariusz braku zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału.

Inwestycja w Certyfikaty może automatycznie zakończyć się przed dniem Zapadalności (w z góry określonych Dniach Przedterminowego Wykupu). Zakończenie inwestycji w Dniu Przedterminowego Wykupu i związana z tym wypłata zysku (Kwoty Przedterminowego Wykupu) ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Cena Referencyjna akcji Deutsche Telekom AG w jednym z Dni Obserwacji znajdzie się na poziomie lub powyżej Poziomu Przedterminowego Wykupu. W dniu Zapadalności, o ile nie doszło do Przedterminowego Wykupu inwestycja w Certyfikaty może zakończyć się rozliczeniem gotówkowym. Jeżeli Cena Referencyjna Instrumentu Bazowego jest na poziomie lub powyżej poziomu Bariery w Dniu Obserwacji Końcowej, Inwestor otrzymuje odpowiadającą jej płatność stanowiącą wynik pozytywny. Jeżeli jest ona poniżej poziomu Bariery, to wykup następuje na podstawie wyniku Instrumentu Bazowego, co powoduje stratę.

Inwestycja w Certyfikaty nie posiada gwarancji wypłaty zysku oraz zainwestowanego kapitału w żadnym momencie okresu inwestycyjnego. Należy liczyć się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Inwestor powinien liczyć się z ryzykiem niedopuszczenia certyfikatów do obrotu na GPW. W takim przypadku odsprzedaż Certyfikatu możliwa będzie wyłącznie poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w POK CDM Pekao S.A.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)