Certyfikaty Strukturyzowane bez ochrony kapitału na akcje Engie SA emitowane przez Unicredit Bank AG 7-21.05.2019 r.

Certyfikaty strukturyzowane bez ochrony kapitału, Ekspresowe Plus z Barierą na akcje Engie S.A. (Bloomberg  ENGI FP Equity) emitowane przez UniCredit Bank AG.

Certyfikaty posiadają maksymalny okres zapadalności (60 miesięcy), przy czym istnieje możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na rynku wtórnym poza systemem obrotu instrumentami finansowymi poprzez złożenie zlecenia sprzedaży w POK CDM Pekao S.A., lub w wyniku wcześniejszego Przedterminowego Wykupu dokonanego przez Emitenta.

W trakcie trwania inwestycji:

√  W Dniu Obserwacji Początkowej obserwuje się Cenę Referencyjną (cenę zamknięcia) akcji Engie S.A. i na jej podstawie wyznacza się Poziom Wykonania (100% Ceny Referencyjnej), Poziom Przedterminowego Wykupu (100% Ceny Referencyjnej) i Poziom Bariery (70% Ceny Referencyjnej).

√  Cena Referencyjna akcji Engie S.A. podlega następnie regularnej obserwacji w Dniach Obserwacji. Jeśli cena kształtuje się na poziomie równym lub wyższym niż Poziom Przedterminowego Wykupu w którymkolwiek z Dni Obserwacji (dla Dni 1-9 jest to 100% Ceny Referencyjnej z Dnia Obserwacji Początkowej), wówczas w odpowiednim Dniu Przedterminowej Płatności ma miejsce wykup ze stosowną dodatnią stopą zwrotu – wg odpowiedniej Kwoty Przedterminowego Wykupu. W przeciwnym wypadku Certyfikat nie podlega wcześniejszemu wykupowi co najmniej do kolejnego Dnia Obserwacji.

√  W przypadku wcześniejszego Przedterminowego Wykupu, szansa na zysk około 8,4% rocznie.

W przypadku wykupu w Dniu Ostatecznej Płatności:

√ Jeśli Cena Referencyjna akcji Engie SA w Dniu Obserwacji Końcowej (na zamknięciu notowań) będzie na poziomie wyższym lub równym 70% Ceny Referencyjnej z Dnia Obserwacji Początkowej (Bariera), Inwestor za każdy Certyfikat otrzyma w Dniu Ostatecznej Płatności Kwotę Maksymalną w wysokości 1420 PLN (czyli zwrot kapitału 1000 PLN oraz skumulowany zysk 420 PLN).

√ W przypadku realizacji negatywnego scenariusza rynkowego w Dniu Obserwacji Końcowej (notowania Instrumentu Bazowego będą znajdować się poniżej poziomu Bariery), Inwestor otrzymuje na rachunek akcje Engie S.A. w wysokości określonej przez Wskaźnik na Papier Wartościowy (Wskaźnik stanowi Kwotę Nominalną podzieloną przez Poziom Wykonania. Wskaźnik będzie podzielony przez współczynnik wymiany waluty; jeżeli Wskaźnik stanowi ułamkową część akcji, zamiast części ułamkowej zostanie dostarczona Uzupełniająca Kwota Pieniężna). Wartość inwestycji w takim przypadku stanowi bieżąca wycena akcji jaka została przydzielona Inwestorowi, co skutkuje stratą.

UWAGA: Istnieje ryzyko nieosiągnięcia zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży Certyfikatu na rynku wtórnym lub w przypadku realizacji negatywnego scenariusza rynkowego w Dniu Obserwacji Końcowej.

Główne parametry Oferty Publicznej:

 • Termin przyjmowania zapisów: 7- 21 maja 2019 r. (włącznie)
 • Wielkość emisji: 50.000.000 PLN
 • Cena emisyjna certyfikatu/Kwota Nominalna: 1000 PLN
 • Minimalny zapis: 10 certyfikatów
 • Notowanie: Certyfikaty nie będą notowane w systemie obrotu instrumentów finansowych
 • Podstawowe parametry inwestycji:
  • Instrument Bazowy: akcje Engie SA
  • Waluta Certyfikatu: PLN
  • Okres inwestycji: od 6 miesięcy do 5 lat
  • Częstotliwość obserwacji: co 6 miesięcy od Dnia Obserwacji Początkowej
  • Dzień Obserwacji Początkowej: 23.05.2019 r.
  • Dzień Obserwacji Końcowej: 23.05.2024 r.
  • Dzień Ostatecznej Płatności: 30.05.2024 r.
  • Poziom Przedterminowego Wykupu: 100% Ceny Referencyjnej w Dniu Obserwacji Początkowej
  • Kwoty Przedterminowego Wykupu (dla Dni Obserwacji 1-9):

     1 
    1042 PLN  
     2 1084 PLN
     3 1126 PLN
     4 1168 PLN
     5 1210 PLN
     6 1252 PLN
     7 1294 PLN
     8 1336 PLN
     9 1378 PLN
  • Potencjalny zysk: 4,20% co 6 miesięcy (około 8,40% w stosunku rocznym)
  • Poziom Bariery:70,00% Ceny Referencyjnej w Dniu Obserwacji Początkowej
  • Kwota Maksymalna: 1420 PLN
  • Formuła wypłaty przy negatywnym scenariuszu: fizyczna dostawa akcji
  • Opłata manipulacyjna za wydanie certyfikatów:
   •  do 1% od wartości zapisu

Jak złożyć zapis?

 • u Doradcy - spotkaj się z Doradcą w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów
 • telefonicznie pod numerami:

801 140 490 (opłata za jeden impuls)

22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)

 Dokumentacja produktu:

Materiały marketingowe:


Rynek wtórny

Nabycie Certyfikatu zakłada zainwestowanie kapitału na okres od 6 do 60 miesięcy. Przy założeniu normalnych warunków rynkowych zapewniona jest możliwość odsprzedaży Certyfikatów przed terminem ich zapadalności, w dowolnym sesyjnym dniu roboczym po aktualnej cenie rynkowej, tj. po cenie transakcyjnej oferowanej przez Emitenta. Przykładowe warunki, w których sprzedaż Certyfikatów na rynku wtórnym może nie być możliwa zostały opisane w Warunkach Końcowych w części D.6.

Informacje o aktualnych indykatywnych kwotowaniach Certyfikatów Klient może uzyskać na Stronie Internetowej www.onemarkets.pl wyszukując odpowiedni Certyfikat po kodzie ISIN.  

UniCredit Bank AG pełni jednocześnie rolę Emitenta i animatora rynku wtórnego dla Certyfikatów, a jego intencją jest kwotowanie każdego Certyfikatu od Dnia Obserwacji Początkowej aż do Dnia Obserwacji Końcowej na warunkach określonych w Warunkach Emisji danej serii.

Cena indykatywna ma charakter informacyjny co oznacza, iż jest przybliżeniem ceny, po jakiej w danym momencie można zawrzeć transakcję odsprzedaży. Informacje o cenie transakcyjnej można uzyskać od Emitenta za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. 

Jeśli w wybranym momencie, przed terminem zapadalności, Klient zdecyduje się na odsprzedaż posiadanego Certyfikatu, składa on zlecenie sprzedaży, kontaktując się z CDM Pekao S.A. Zlecenia sprzedaży są przyjmowane w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00. CDM Pekao S.A. zawiera transakcje z Emitentem w godzinach od 09:15 do 16:30. Termin ważności zlecenia to jeden dzień roboczy. 

Minimalna jednostka transakcyjna na rynku wtórnym to jeden Certyfikat. Odsprzedaż na rynku wtórnym wiąże się z poniesieniem kosztu prowizji maklerskiej, której wysokość podana jest w informacji o kosztach i wynosi 0,29%, a także koniecznością uregulowania opłat związanych z transakcjami na rynkach zagranicznych. 

Wcześniejsza sprzedaż Certyfikatów wiąże się z utratą zysków uwzględnionych w Kwotach Wcześniejszych Wykupów. Kwota, którą w przypadku sprzedaży otrzymuje Klient, równa jest liczbie sprzedanych Certyfikatów pomnożonej przez cenę sprzedaży, z uwzględnieniem prowizji maklerskiej, podatków oraz opłat publicznoprawnych. 

Rozliczenie i rozrachunek zawartych transakcji sprzedaży Certyfikatów następuje w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zawarcia transakcji.  

W przypadku decyzji o sprzedaży Certyfikatu przed Dniem Zapadalności, Klient może ponieść negatywne skutki finansowe w postaci otrzymania wartości niższej niż zainwestowana kwota. 

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie Emitenta, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów na rynku wtórnym w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta. 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą na akcje Engie SA („Certyfikat”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Certyfikatach, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Certyfikaty i publicznej ofercie jego certyfikatów inwestycyjnych w Polsce jest prospekt emisyjny Certyfikatów („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną zatwierdzony przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dnia 25 lutego 2019 r., paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 lutego 2019 r. oraz w dokument Final Terms (Warunki Końcowe) z dnia 7 maja 2019 r. Określenia pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie i Warunkach Końcowych. Prospekt, Dokument Zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora oraz Warunki Końcowe zostały opublikowane i są dostępne na stronach internetowych: UniCredit Bank AG (www.onemarkets.pl) oraz Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (www.cdmpekao.com.pl) w zakładce Aktualności, na stronie poświęconej produktowi. W celu podjęcia decyzji o inwestycji Klient powinien zapoznać się z powyższymi dokumentami.

Produkt jest skierowany do Inwestorów Detalicznych, których celem jest akumulacja/optymalizacja majątku w długim terminie. Niniejszy produkt jest przeznaczony dla inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę i/lub doświadczenie związane z produktami finansowymi. Inwestor może ponosić straty zainwestowanego kapitału (włącznie z całkowitą utratą zainwestowanego kapitału) i nie przywiązuje wagi do ochrony kapitału.

Wartość Certyfikatów może charakteryzować się dużą zmiennością w zależności od sytuacji rynkowej, mającej wpływ na wartość Instrumentu Bazowego. Wartość Instrumentu Bazowego, o którą oparty jest Certyfikat, uzależniona jest od zmiennych rynkowych, np. poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, wartości indeksów rynków kapitałowych bądź towarowych, cen akcji i towarów oraz ich wzajemnych relacji. Wartość tych zmiennych jest nieprzewidywalna i podlega wahaniom. W związku z powyższym Inwestor powinien brać pod uwagę scenariusz braku zysku oraz poniesienia straty do wysokości całości zainwestowanego kapitału. Należy wziąć pod uwagę, ryzyko związane z Emitentem w tym ryzyko kredytowe Emitenta rozumiane jako ryzyko nieuregulowania przez UniCredit Bank AG zobowiązań. W przypadku niewypłacalności Emitenta Klient może ponieść całkowitą stratę kapitału. 

Szczegółowa informacja o ryzykach znajduje się w Prospekcie, Dokumencie Zawierającym Kluczowe Informacje dla Inwestora oraz Warunkach Końcowych (w szczególności sekcja D. Ryzyka).  

Inwestycja w Certyfikaty nie posiada gwarancji wypłaty zysku oraz zainwestowanego kapitału w żadnym momencie okresu inwestycyjnego. Należy liczyć się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zyski osiągnięte z tytułu inwestycji w Certyfikaty podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w oparciu o polskie przepisy podatkowe.

Certyfikaty nie będę rejestrowane w KDPW oraz nie będą notowane na GPW. Odsprzedaż Certyfikatu możliwa będzie wyłącznie na rynku wtórnym, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w POK CDM Pekao S.A. Sprzedaż na rynku wtórnym wiąże się z poniesieniem kosztu prowizji maklerskiej w wysokości 0,29%. Wcześniejsza sprzedaż Certyfikatów wiąże się z utratą zysków uwzględnionych w Kwotach Wcześniejszych Wykupów. Kwota, którą w przypadku sprzedaży otrzymuje Klient, równa jest liczbie sprzedanych Certyfikatów pomnożonej przez cenę sprzedaży, z uwzględnieniem prowizji maklerskiej, podatków oraz opłat publicznoprawnych.

Ponadto, ze względu na to, że transakcje będą wykonywane poza systemem obrotu, ze sprzedażą wiążą się następujące ryzyka:

 • ryzyko rozliczeniowe, tj. ryzyko opóźnienia w rozliczeniu lub braku rozliczenia transakcji,
 • ryzyko ceny (nierynkowej ceny) – ze względu na brak zorganizowanego rynku, cena może odbiegać od wyceny rynkowej
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego - polega na braku możliwości kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego,
 • ryzyko spreadu – niska płynność może spowodować znaczną różnicę pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży danego instrumentu finansowego.
Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.  

 

 

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)