Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej oraz liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów spółki ML System S.A.

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki ML System S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny Spółki („Prospekt Emisyjny”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt emisyjny Spółki jest opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: (i) Spółki (http://www.mlsystem.pl), (ii) Vestor Dom Maklerski S.A. (www.vestor.pl).

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać. 

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Prospektu Emisyjnego zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym wynikające z wahań cen instrumentów finansowych, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Do grupy docelowej dla Akcji Oferowanych należą Inwestorzy, posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji w akcje dopuszczone do obrotu zorganizowanego oraz w zakresie usługi wykonywania zleceń, akceptujący ryzyko związane z inwestycją w akcje spółek z sektora budowlanego lub biorący w przeszłości udział w ofercie publicznej akcji.

Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.


Więcej o Ofercie Publicznej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)