Zapisy na akcje spółki Artifex Mundi S.A.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17 - 21 października 2016 roku w CDM Pekao przyjmowane są zapisy Inwestorów Indywidualnych na akcje spółki Artifex Mundi S.A.

Podstawowe informacje o Spółce:

Grupa jest producentem, współproducentem oraz wydawcą gier na najważniejsze platformy, m.in. Android, iOS, Windows Mobile, Mac, PC, Linux, Xbox One oraz Playstation 4. Model biznesowy opiera się obecnie na 2 filarach:

 • segmencie gier premium
 • segmencie gier free-to-play

Spółka specjalizuje się w grach casualowowych typu HOPA (Hidden Object Puzzle Advanture), które stanowią połączenie gier logicznych i przygodowych. Posiada zdywersyfikowane portfolio ponad 40 gier, minimalizując ryzyko uzależnienia spółki od sukcesu pojedynczej gry.

Dystrybucja prowadzona jest na wszystkich wiodących platformach, w tym Apple App Store, Amazon Appstore, Google Play, Windows Store. Sprzedaż produktów Grupy skupia się głównie na rynkach zagranicznych takich jak Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Wielka Brytania oraz Chiny. Istotne rynki z systematycznymi wzrostami sprzedaży to także Rosja i Brazylia.

Źródło: Prospekt emisyjny

Podstawowe informacje o ofercie:

 • Minimalny zapis: 10 Akcji Oferowanych
 • Maksymalny zapis: 299 250 Akcji Oferowanych
 • Cena maksymalna:  33 zł za jedną Akcję Oferowaną
 • Przy zapisie jest pobierana prowizja maklerska
 • Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny

W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w CDM Pekao.

Harmonogram oferty publicznej:

 • 17 października – 21 października 2016 roku – przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy Inwestorów Indywidualnych (do godziny 23:59) ;
 • 20 października 2016 roku – rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych;
 • 25 października 2016 roku – zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych oraz podanie do publicznej wiadomości liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz ceny Akcji w poszczególnych transzach;
 • 26 października – 27 października 2016 roku – przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy Inwestorów Instytucjonalnych;
 • 28 października 2016 roku – przydział Akcji Oferowanych;
 • ok. 1 tygodnia od przydziału Akcji Oferowanych – przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym;
 • ok. 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych – przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym.
Harmonogram oferty może ulec zmianie.

Zapoznaj się z:

Prospektem emisyjnym, Aneksem nr 1 do Prospektu emisyjnego oraz Komunikatem aktualizującym nr 1.

Zapis na akcje PlayWay S.A.możesz złożyć w CDM Pekao:

 • poprzez System CDMInternet - w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
 • poprzez System CDMMobile - w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami: 801 140 490 (opłata za 1 impuls), 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).

 

Oferta specjalna dla nowych Klientów:

0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca I półrocza 2017 r. dla nowych Klientów, którzy w dniach 17 - 21 października 2016 r. otworzą rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i jednocześnie złożą zapisy na Akcje Oferowane spółki Artifex Mundi S.A. w ramach oferty publicznej (szczegóły w Komunikacie). 

 

Jak złożyć zapis?

jak kupić               logowanie               

 

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawa, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana jest dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt emisyjny, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 października 2016 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Artifex Mundi S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.artifexmundi.com) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.trigon.pl).

Oferta akcji Artifex Mundi S.A. jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii."

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/
Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta oraz nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Więcej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)