Klauzula informacyjna - infolinia TeleCDM

Informacja Administratora Danych Osobowych dla osób dzwoniących na Infolinię CDM Pekao S.A. (dane zbierane bezpośrednio od osoby)  

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

 

Administratorem danych jest  Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 18 (dalej również jako „CDM").

Dane kontaktowe

 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email infocdm@cdmpekao.com.pl formularz kontaktowy pod adresem http://www.cdmpekao.com.pl/, telefonicznie lub pisemnie pod adresem CDM lub placówek CDM. Dane adresowe CDM oraz placówek CDM, a także numery telefonów dostępne są na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@cdmpekao.com.pl,  formularz kontaktowy pod adresem http://www.cdmpekao.com.pl/ lub pisemnie na adres CDM lub placówek CDM.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Dane przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych związanych z obsługą infolinii Tele CDM (w tym oceną jakości obsługi klienta) oraz zapewnieniem możliwości uzyskania informacji lub skorzystania z usług CDM.

Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom obsługującym infolinię Tele CDM, lub świadczącym usługi wsparcia w zakresie IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów CDM stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych CDM. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

 

Podanie danych osobowych w trakcie rozmowy jest dobrowolne, jakkolwiek niepodanie danych może uniemożliwić w niektórych przypadkach korzystanie ze wszystkich funkcjonalności infolinii.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)