Klauzula informacyjna - Pełnomocnik i Reprezentant

Informacja Administratora Danych Osobowych dla osób, których dane CDM Pekao S.A. pozyskuje od klienta w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług – wzór przeznaczony dla pełnomocnika lub reprezentanta, który składa podpis w placówce CDM Pekao S.A.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

 

Administratorem danych jest  Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 18 (dalej również jako „CDM").  

Dane kontaktowe

 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email infocdm@cdmpekao.com.pl formularz kontaktowy pod adresem http://www.cdmpekao.com.pl/  telefonicznie lub pisemnie pod adresem CDM lub placówek CDM. Dane adresowe CDM oraz placówek CDM, a także numery telefonów dostępne są na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@cdmpekao.com.pl,   formularz kontaktowy pod adresem http://www.cdmpekao.com.pl/ lub pisemnie na adres CDM lub placówek CDM.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy  zawartej pomiędzy CDM a osobą lub innym podmiotem, którego jest Pani/Pan pełnomocnikiem lub reprezentantem.

 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes osoby która przekazała dane, a także prawnie uzasadniony interes CDM. Uzasadnionym interesem osoby, która przekazała dane oraz CDM jest możliwość wykonania umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy CDM a podmiotem lub osobą, którego jest Pani/Pan pełnomocnikiem lub reprezentantem - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu CDM, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

Ponadto za prawnie uzasadnione interesy CDM uznaje także zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane także w celu wypełniania przez administratora danych obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających w szczególności z  ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom innym odbiorcom danych, w tym mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, windykacji należności czy też agentom - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem   www.cdmpekao.com.pl.

Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów CDM stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy CDM, a podmiotem którego jest Pan pracownikiem, pełnomocnikiem lub reprezentantem.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych CDM.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

 

Podanie danych jest niezbędne dla potrzeby udzielenia Panu/Pani pełnomocnictwa przez osobę, która jest klientem CDM. Bez podania tych danych nie będzie możliwe udzielenie Panu/Pani pełnomocnictwa. Podanie danych jest również konieczne do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy CDM a osobą lub podmiotem którego jest Pani/Pan pełnomocnikiem lub reprezentantem - bez podania danych nie jest możliwe zawarcie oraz wykonanie tej umowy.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)