Klauzula informacyjna - monitoring i ewidencja interesantów CDM

Informacja Administratora Danych Osobowych dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby prowadzenia monitoringu wizyjnego oraz ewidencji interesantów CDM

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest  Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 18 (dalej również jako „CDM").

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email infocdm@cdmpekao.com.pl formularz kontaktowy pod adresem www.cdmpekao.com.pl, telefonicznie lub pisemnie pod adresem CDM lub placówek CDM. Dane adresowe CDM oraz placówek CDM, a także numery telefonów dostępne są na stronie www.cdmpekao.com.pl.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@cdmpekao.com.pl,  formularz kontaktowy pod adresem www.cdmpekao.com.pl lub pisemnie na adres CDM lub placówek CDM.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane z nagrań monitoringu lub zawarte w ewidencji interesantów CDM będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów CDM, za które CDM uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obrębie placówek CDM, a także bezpieczeństwa informacji (w tym przestrzegania tajemnicy zawodowej), zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, możliwość ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń, a także stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.

Podstawę prawną przetwarzania stanowią prawnie uzasadnione interesy CDM.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe osób znajdujących się w zasięgu kamer monitoringu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego w tym konserwację systemów - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem  www.cdmpekao.com.pl.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów CDM stanowiących podstawę tego przetwarzania lub ewentualnego uwzględniania sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane w ramach monitoringu są okresowo nadpisywane. W uzasadnionych przypadkach (np. dla celów dowodowych) nagrania mogą być przechowywane przez dłuższy czas na potrzeby prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub innych postępowań prowadzonych na podstawie prawa, np. sądowych. 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby  CDM  dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dotyczą dane administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych na potrzeby ewidencji interesantów CDM jest  dobrowolne, jednak z uwagi na konieczność zapewnienia  bezpieczeństwa osób
i mienia niezbędne w celu wejścia na teren CDM.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)