Klauzula informacyjna - Pracownik Kontrahenta

Informacja Administratora Danych Osobowych dla osób kontaktowych wskazywanych przez Klientów/Kontrahentów

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

 

Administratorem danych jest  Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul Wołoskiej 18 (dalej również jako „CDM").

Dane kontaktowe

 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email infocdm@cdmpekao.com.pl formularz kontaktowy pod adresem http://www.cdmpekao.com.pl/, telefonicznie lub pisemnie pod adresem CDM lub placówek CDM. Dane adresowe CDM oraz placówek CDM, a także numery telefonów dostępne są na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@cdmpekao.com.pl,  formularz kontaktowy pod adresem http://www.cdmpekao.com.pl/ lub pisemnie na adres CDM lub placówek CDM.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym związanych z wykonaniem umowy  zawartej pomiędzy CDM a podmiotem, którego jest Pani/Pan pracownikiem.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane, a także prawnie uzasadniony interes CDM. Uzasadnionym interesem administratora danych oraz CDM jest możliwość wykonania umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.

Ponadto za prawnie uzasadnione interesy CDM uznaje także zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.

Kategorie danych osobowych

 

CDM przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Pana/Pani pracodawcę.

Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie CDM (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT)  przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem  http://www.cdmpekao.com.pl/

Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów CDM stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy CDM, a Pani/Pana pracodawcą.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych CDM.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Źródło pochodzenia danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione CDM przez Pani/Pana pracodawcę.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)