Klauzula informacyjna - Klient

Informacja Administratora Danych Osobowych dla Klienta CDM Pekao S.A.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych

Administratorem danych jest  Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 18 (dalej również jako „CDM").

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email infocdm@cdmpekao.com.pl formularz kontaktowy pod adresem http://www.cdmpekao.com.pl/, telefonicznie lub pisemnie pod adresem CDM lub placówek CDM. Dane adresowe CDM oraz placówek CDM, a także numery telefonów dostępne są na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@cdmpekao.com.pl,  formularz kontaktowy pod adresem http://www.cdmpekao.com.pl/ lub pisemnie na adres CDM lub placówek CDM.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • przeprowadzenia, jeszcze przed zawarciem umowy, oceny odpowiedniości i adekwatności usług instrumentów finansowych dla Pani/Pana w ramach oferowania instrumentów finansowych oraz świadczenia usług inwestycyjnych - w tym poprzez profilowanie - w szczególności w celu sprawdzenia wiedzy i doświadczenia Pani/Pana w zakresie usług inwestycyjnych i usług finansowych oraz w celu zapewnienia zgodności produktu i usługi z Pani/Pana potrzebami i cechami - podstawę prawną stanowią przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r, o obrocie instrumentami finansowymi oraz właściwe przepisy wykonawcze,
  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez CDM lub nawiązania innego stosunku prawnego związanego ze świadczeniem przez CDM usług na Pani/Pana rzecz, w tym otwarcia i prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz świadczenia usług w zakresie działalności CDM na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy lub na podstawie umowy z innymi podmiotami - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy lub wypełnianie prawnych obowiązków administratora danych,
  • wypełnienia przez administratora danych obowiązków prawnych ciążących na CDM w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej, w tym wynikających z przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych, oraz przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług,
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług innych podmiotów, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda która może zostać udzielona przez Panią/Pana,
  • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, archiwizację, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.

Źródła i zakres danych pozyskanych od podmiotów trzecich

W celu ewentualnego nawiązania stosunku prawnego związanego ze świadczeniem usług na Pani/Pana rzecz, CDM pozyskuje dane osobowe w zakresie wskazanym przez emitentów lub podmioty działające na ich rzecz dla wypełniania obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i właściwych aktów wykonawczych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych którymi są m.in.: organy administracji publicznej,  (dane nie zawsze przekazywane są w związku z konkretnym postępowaniem), banki powiernicze czy inne instytucje finansowe.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też agentom - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.cdmpekao.com.pl  

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z CDM umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów o  wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych, oraz przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach powołanych w niniejszej klauzuli informacyjnej (Informacja o celu i podstawie prawnej przetwarzania).

Podanie danych osobowych jest również konieczne do zawarcia i wykonywania umowy zawieranej z CDM -  bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)